Adatkezelési szabályzat


A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a MultiSoft Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Kőérberki út 36.; cégjegyzékszáma: 01-09-161858; adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-83380/2015.; e-mail címe: marketing@multisoft.hu) – a továbbiakban: MultiSoft Kft. vagy Adatkezelő – internet oldalain történő regisztrációval, illetve a www.multisoft.hu/ajanloiprogram weboldalon hozzáférhető Ajánlói Programban történő regisztráció aktiválásával, vagy a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a MultiSoft Kft. az Ön személyes adatait a 6.pontban megjelölt adatkezelési célok érdekében, a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett kezelje.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését (adatkezelés megszüntetését), illetve az alább megjelölt célokra vagy azok egy részére történő kezelésének megszüntetését igényelni a “1112 Budapest, Kőérberki út 36.” címre, vagy a marketing@multisoft.hu email címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-83380/2015.; NAIH-129040/2017.; NAIH-112080/2017.

1.A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a MultiSoft Kft. mint adatkezelő által üzemeltetett, a https://www.multisoft.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) természetes személy felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez. Kérjük, olvassa el az 5. (Felhasználó Nyilatkozata) pontot is a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával tett nyilatkozatainak megismeréséhez!

3. MÓDOSÍTÁS
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak a Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelő a Weboldalon legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon közzéteszi. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatásáról a Weboldal regisztrált Felhasználói részére a Weboldalon elérhető felhasználói fiókon vagy mind a regisztrált, mind a nem regisztrált Felhasználók esetében a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségek egyikén keresztül is küldhet értesítést legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon. Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználói Fiókon vagy az általa a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul.

4. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA
A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Felhasználó 7. pont szerinti és az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

5. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA
A Felhasználó a regisztrációval, illetve az Ajánlói Programban történő regisztráció aktiválásával megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok – vagyis az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott valamennyi cél – érdekében kezelje a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

A Felhasználó a regisztrációjával, illetve az Ajánlói Programban történő regisztráció aktiválásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adatait az Adatkezelő a 6. pontban rögzített célokból kezelje, egyúttal hozzájárul név és lakcímadatainak (elérhetési adatainak) a folyamatos kapcsolattartáshoz, illetve az ismételt kapcsolatfelvételhez való felhasználásához. A Felhasználó hozzájárulását természetesen bármikor visszavonhatja az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában megadott elérhetőségeinek valamelyikén. A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érekeit nem sértik.

6. ADATKEZELÉSI CÉLOK
A Felhasználók személyes adatainak kezelésére
  • az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme érdekében;
  • a Szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások fejlesztése érdekében;
  • az Adatkezelő és a Felhasználó védelme érdekében;
  • az Adatkezelő Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének, ideértve különösen a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítésének, a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítésének, lebonyolításának, továbbá az Adatkezelő tevékenységének támogatása érdekében;
  • a Felhasználónak az Adatkezelő Ajánlói Programjában történő részvétele esetén az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás érdekében; továbbá
  • a fentiekhez kapcsolódó promóciós célokra (hírlevél, illetve reklám-hírlevél küldésére, ajándékakciókon való részvételre, termékek/szolgáltatások ajánlására, közvetlen üzletszerzésre (direkt marketing) és telemarketing/telesales tevékenység végzésére) történő felhasználás érdekében kerül sor.


7. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A Felhasználók személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.

7.1. Felhasználók azonosítása érdekében, illetve egyéb aktivitások érdekében kezelt személyes adatok.
Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében: (1) Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév, születési idő; (2) Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címe; (3) Felhasználó lakcíme, postacíme; (4) Felhasználó közvetlen telefon- és faxszáma; (5) Felhasználó által önkéntesen megadott személyes információ (például értesítési cím, foglalkozás, beosztás, érdeklődés) és egyéb adat.

A Weboldalon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (például nyereményjátékokhoz, promóciókhoz a Felhasználó címe vagy egyéb személyes adata), ezek megadása szintén önkéntes, és az Adatkezelő a megadott személyes adatot csak a 6. pontban megjelölt célra és aktivitáshoz kapcsolódóan és az azokhoz szükséges ideig használja fel. Ezen adatkezelésekre is a jelen Szabályzat az irányadó.

7.2. Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok
(1) Felhasználó számítógépének IP-címe; (2) Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások számának követése).

Ezen adatokat az Adatkezelő rendszere automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a Szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá. Regisztrációs formanyomtatványok: az ilyen oldalakon az Adatkezelő a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (regisztráció típusától függően nevet, telefonszámot, e-mail címet) kérheti, ezek megadása szintén önkéntes.

Hírlevél: Az Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást is üzemeltet a Weboldalon. Ha a Felhasználó szeretne a Szolgáltatások igénybevételével, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, határozatlan időtartamra kizárólag azt az e-mail címet kéri el az Adatkezelő a Felhasználótól, amelyre a hírlevelet várja. Az e-mail cím megadása szintén önkéntes. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őt a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein. Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon esetlegesen felkínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, a hírlevélben és a Weboldalon megjelölt módon, illetve az Adatkezelőnek a jelen Szabályzat 1. pontjában megjelölt elérhetőségének valamelyikére küldött e-mail vagy postai üzenet segítségével indokolás nélkül lemondhatják a hírlevél-szolgáltatás igénybevételét.

Közvetlen üzletszerzés: A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő közvetlen üzletszerzési céljából kezelje a Felhasználó személyes adatait. A hozzájárulás megadása önkéntes, illetve visszavonása a Felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor, indokolás nélkül lehetséges a Weboldalon vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén. Az Adatkezelő bizonyos szolgáltatásaihoz kapcsolódóan adott időközönként tájékoztató anyagokat küldhet ki a Felhasználóknak, melyekben a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokról ad hírt. Azok a Felhasználók, akik nem kívánnak ilyen leveleket kapni, e szándékot tudató levéllel postai úton vagy e-mail elküldésével a jövőben bármikor lemondhatják e tájékoztató-szolgáltatást a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában feltüntetett levelezési vagy e-mail címen.

Promóciós ajánlatok küldése, direktmarketing: Az Adatkezelő a Felhasználók számára bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldhet új szolgáltatásairól, speciális ajánlatairól, melyhez a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával automatikusan hozzájárul. Az Adatkezelő ennek érdekében kezeli a Felhasználók e-mail címét, nevét és postacímét. Amennyiben a Felhasználó nem akarja az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, a promóciós leveleket indokolás nélkül lemondhatja az Adatkezelőnél a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

A Felhasználó részvétele az Adatkezelő Ajánlói Programjában: Az Adatkezelő az Ajánlói Program lebonyolítása során a nyereményátadáson bármilyen eljárással álló- vagy mozgóképeket készíthet a Felhasználóról. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a nyereményátadáson a róla készült álló- vagy mozgóképeket, a Felhasználó által adott nyilatkozatokat akár a Felhasználó nevének (vagy választása szerint monogramjának) feltüntetése mellett, akár enélkül az Adatkezelő térítésmentesen közzé tegye és ennek céljából kezelje a Felhasználó itt megjelölt személyes adatait. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a nyereményátadáson a Felhasználóról készült álló- vagy mozgóképeket, illetve a Felhasználó által adott nyilatkozatokat a Felhasználó nevével (vagy választása szerint monogramjával) együtt az Adatkezelő marketing célokra térítésmentesen felhasználja és ennek céljából kezelje a Felhasználó itt megjelölt személyes adatait.

8. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS MÓDJA
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célok érdekében kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Info tv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzattal meghatározott adatkezelésének jogalapját.

9. ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő tevékenysége megfelel az információbiztonsági irányítási rendszereket meghatározó ISO27001 szabvány követelményeinek.

Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok valamelyike módosul, úgy a vonatkozó módosításokat a Felhasználónak a Weboldalon is el kell végeznie.

A Szolgáltatásoknak ún. felhőalapú (cloud) alkalmazások is a részei. A felhőalkalmazások jellemzően nemzetközi, illetve határokon átnyúló természetűek, és pl. az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem az Adatkezelő számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló, hanem egy, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.
Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, minden általában elvárható intézkedést megtesz, hogy azokkal a Felhasználók adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze. A Felhasználó a felhőalapú (cloud) alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

Linkek: Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra, illetve ahová az Adatkezelő adatmegosztást/adattovábbítást nem végez. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Szabályzat csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

10. FELHASZNÁLÓK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve törlését (az adatkezelés megszüntetését). A személyes adatok kezelésével összefüggésben őt megillető jogokat a Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címekre megküldött értesítés útján gyakorolhatja. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló, illetve törlés (adatkezelés megszüntetése) iránti kérelmét postai úton vagy e-mailben, a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található levelezési vagy e-mail címre juttatja el.

(a) Tájékoztatás
Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Info tv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak a Felhasználó Adatkezelő által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos körülményekről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet postai úton vagy e-mailben, a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található levelezési vagy e-mail címre kérjük eljuttatni, amire huszonöt (25) napon belül írásban választ kap a Felhasználó. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a Felhasználó az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti.

(b) Helyesbítés
Az Adatkezelő helyesbíti a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll. Az Adatkezelő a helyesbítésről a Felhasználót értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

(c) Törlés
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt, illetve az adatkezelés megszüntetését a Felhasználó kéri. Törlés helyett jelen, 10. fejezet d) pontjában rögzített zárolást alkalmaz az Adatkezelő ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a Weboldalon az ezt a célt szolgáló menüpont használatával, illetve postai úton vagy e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található levelezési vagy e-mail címen jelzi az Adatkezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított huszonöt (25) napon belül az Adatkezelő törli a Felhasználó által törölni kért adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. A törlés minden esetben költségmentes. Az Adatkezelő a törlésről a Felhasználót értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

(d) Zárolás
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő a zárolásról a Felhasználót értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

(e) Megjelölés
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés (adatkezelés megszüntetése) iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő huszonöt (25) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, illetve tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

(f) Egyéb tájékoztatások
Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljára történő adatkezelés esetén a Felhasználó a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja.

11. TILTAKOZÁSI JOG ÉS JOGORVOSLATI JOGOK
(a) Tiltakozási jog A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  • a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre fent meghatározott határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

(b) Jogérvényesítés
A Felhasználó jogérvényesítése az Info tv. alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában megjelölt adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Bírósági jogérvényesítés esetén a per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv. tartalmazza. Korlátozottan cselekvőképes, valamint cselekvőképtelen Felhasználók adatkezelésre vonatkozó jogait – ideértve a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását is – törvényes képviselője, gondnoka gyakorolja, kötelezettségeit ő teljesíti. 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos hozzájárulására nincs szükség.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen szabályzat 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képezi az Adatkezelő belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata, mely meghatározza mindazon technikai előírásokat és szervezési intézkedéseket, amelyeket a jelen szabályzat hatálya alá tartozó, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) tevékenység céljából kezelt adatok védelmét biztosítják.

Jelen szabályzat 2017. szeptember 28.napján lép hatályba.

Budapest, 2017. szeptember 28.